+ 389 2 609 0218 contact@lblaw.com.mk

Уредба за прогласување на кризна состојба во случаи на нарушувања на пазари на електрична енергија

Целосен назив: Уредба за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазари на електрична енергија, на- чинот на снабдување со електрична енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за врше- ње на електроенергетски дејности

На ден 02.11.2021 година, Владата на Република Северна Македонија ја донесе горенаведената Уредба со која се утврдуваат критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазари на електрична енергија, начинот на снабдување со електрична енергија во кризна состојба, мерките што се преземаат во случај на кризна состојба, како и правата и обврските на носителите на лиценци за вршење на електроенергетските дејности согласно со Законот за управување со кризи.

Наведената Уредба ги предвидува критериумите и условиите за прогласување кризна состојба, и тоа:

– целосно или делумно нефункционирање на електропреносниот или електродистрибутивниот систем предизвикано од временски или природни непогоди или хаварии,

– испад на интерконективен преносен капацитет,

– распад на електроенергетскиот систем на соседните држави,

– траен испад на поголеми производствени капаци тети поради хаварија или недостиг на енергенси за про- изводство на електрична енергија и/или неможност испадот да се покрие со расположливата резерва во про- изводство на електрична енергија,

– недостиг на електрична енергија на домашниот пазар, како и на регионалните и меѓународните пазари на електрична енергија утврден врз основа на податоци добиени од диспечерскиот центар на ОЕПС и/или ОПЕЕ и

– непредвиден значителен пораст на цената на електрична енергија за одреден временски период.

Притоа, самата Уредба предвидува формирање на Комисија за следење на состојбите со снабдување со електрична енергија која ќе изготвува Проценка на ризик за настанување на кризна состојба.

Исто така, покрај дополнителните мерки и обезбедувањето на дополнителни количини на електрична енергија, Уредбата предвидува и ограничување на потрошувачката:

Така, Уредбата предвидува дека при спроведувањето на мерките за ограничување на потрошувачката според степените, во соработка со единиците на локалната самоуправа ги применуваат и следните мерки:

1) исклучување на сите светлечки реклами,

2) осветлението на улиците, плоштадите и другите објекти се намалува до минимален сигурносен обем на осветлување,

3) осветлението на излозите се ограничува до минимален сигурносен обем на осветлување и/или

4) забрана за употреба на електрична енергија за додатно загревање на деловни и службени простории.

 Целосен текст на уредбата

Овој текст е исклучиво за информативни цели и претставува единствено видување на авторот. Содржината на истиот не може да биде прифатена како правен совет или препорака за постапување. За правен совет или препорака за постапување, обратете се кај адвокат.