+ 389 2 609 0218 contact@lblaw.com.mk
Registration of a company in North Macedonia

Уредба за прогласување на кризна состојба во случаи на нарушувања на пазари на електрична енергија

Прочитајте повеќе за ограничувањата предвидени со Уредбата за прогласување на кризна состојба во случаи на нарушувања на пазари на електрична енергија.

Registration of a company in North Macedonia

Промена на Кодекс на корпоративно управување

Прочитајте повеќе во однос на промената на Кодекс на корпоративно управување при Македонската Берза за Хартии од вредност.

Registration of a company in North Macedonia

Право на надоместок на плата поради повредата на патот до работата?

Дали работникот има право на надоместок на плата поради повредата на патот до работата?

GDPR in North Macedonia

Плата на работникот за време на вондредна состојба

Во колкава мера и кога можат да се постават евентуалните рестрикции на платата на работникот во услови на вондредна состојба

GDPR in North Macedonia

Право на информации од контролорот на лични податоци

Какви информации може субјектот има право да побара од контролорот на лични податоци