+ 389 2 609 0218 contact@lblaw.com.mk

Уредба за прогласување на кризна состојба во случаи на нарушувања на пазари на електрична енергија

Уредба за прогласување на кризна состојба во случаи на нарушувања на пазари на електрична енергија Целосен назив: Уредба за критериумите и условите за прогласување на кризна состојба во случаи на временски и природни непогоди, хаварии и нарушувања на пазари на...

Плата на работникот за време на вондредна состојба

Плата на работникот за време на вонредна состојба I.                    Вовед На 18.03.2020 година, Претседателот на Република Северна Македонија прогласи вонредна состојба на територијата на целата држава заради заштита и справување со последиците од ширењето на...

Промена на Кодекс на корпоративно управување

Промена на Кодекс на корпоративно управување на Македонската Берза за хартии од вредност   Како резултат на заедничката работа на Македонската берза и на Комисијата за хартии од вредност, со поддршка од Европската банка за обнова и развој е донесен новиот Кодекс...

Право на надоместок на плата поради повредата на патот до работата?

Дали работникот има право на надоместок на плата поради повредата на патот до работата? Македонското законодавство определува дека работникот има право на надоместок на плата во случај на отсуство од работа поради заболување или повреда, доколку отсуството од работа е...