+ 389 2 609 0218 contact@lblaw.com.mk

Право на информации од контролорот

Во моментот на собирањето, во услови кога податоците се собираат од субјектот, контролорот е должен да субјектот да му даде информации за контролорот, контакт на неговиот офицер, целите на обработка и правната основа, легитимните интереси, корисниците или категориите на корисници на лични податоци, каде што е применливо – фактот дека има намера да ги пренесе во трета земја. Во оваа фаза контролорот е должен да го извести субјектот и за временскиот период на чување, правото да бара пристап, исправка, бришење, ограничување или да даде приговор, правото на повлекување на согласноста во секое време, правото на поднесување на барање до Агенцијата, информација дали основот е законска или договорна обврска, информација дали постои автоматизиран процес на одлучување, вклучувајќи и профилирање.

Во моментот на собирањето, во услови кога податоците не се добиени од субјектот, покрај податоците кои се даваат во случај кога личните податоци се добиваат од субјектот, контролорот е должен да субјектот да му даде информации за легитимните интереси што ги спроведува контролорот или трето лице, изводот на личните податоци и доколку е применливо, дали податоците се од јавно достапни извори.

Во текот на обработката, субјектот има право да добие потврда од контролорот дали се обработуваат неговите лични податоци или лични податоци за него и доколку се обработуваат, да добие пристап до личните податоци како и до информации за целите и категориите за кои се обработуваат, корисниците или категориите на корисници, предвидениот рок за чување, постоењето на право на исправка и поднесување на барање до Агенцијата, постоењето на автоматизиран процес. Контролорот е должен да обезбеди копија од личните податоци што се обработуваат. Првата копија е без надоместок, а другите можат да бидат со надоместок во зависност од обемот и сложеноста

Право на ограничување на обработката

Право на информации од контролорот

Право на преносливост

Право на исправка

Право на приговор

Право на бришење

Право на да не се биде предмет на автоматска обработка и профилирање